Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten worden uw persoonsgegevens verwerkt. Ter informatie hoe ik met uw persoonsgegevens omga is deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Ellen Lustenhouwer
Werkadres: Europalaan 400, 3526 KS Utrecht, 7e etage, Zuidvleugel
KVK 50218263
Tel: 06-46226729, e-mail: info@loopbaanstappen.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Loopbaanstappen
Loopbaanstappen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, e-mail, telefoon en Whatsapp.
Daarnaast komen persoonsgegevens binnen via derden in het kader van de dienstverlening binnen projecten.

Persoonsgegevens
Hieronder staat een totaaloverzicht van de categorieën persoonsgegevens, die door Loopbaanstappen meestal verwerkt worden:

NAW-gegevens,
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
Geboortedatum
Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
Gespreksnotities
Online-testen
CV
Burgerservicenummer
Kopie paspoort

Doeleinden
Loopbaanstappen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Het bieden van begeleiding op maat;
Facturering;
Het aanvragen van subsidies;
Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens worden persoonsgegevens verwerkt, omdat Loopbaanstappen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verrichten van haar dienstverlening;
De bescherming van haar financiële belangen;
Beveiliging en het beheer van haar systemen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal die afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Loopbaanstappen persoonsgegevens uitwisselen. Loopbaanstappen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website, systemen of online-testen/testbureaus.
In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden indien Loopbaanstappen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Loopbaanstappen zal uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang uw gegevens worden bewaard
Loopbaanstappen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Loopbaanstappen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de bewaarplicht die Ministeries opleggen in het kader van een subsidieregeling.

Hoe worden uw gegevens beveiligd
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Loopbaanstappen passende beveiligingsmaatregelen genomen.
De website van Loopbaanstappen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens beschermd worden.

Uw rechten
U heeft het recht om Loopbaanstappen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Loopbaanstappen, laat dit dan vooral weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 juni 2022. Deze verklaring kan worden aangepast in de toekomst. Nieuwe versies zullen op de website worden gepubliceerd